MẶT BẰNG KIỂU CĂN HỘ THE ASCENTIA

By Đỗ huy hiếu,
09:08:04 22/11/2023

Mặt bằng kiểu căn hộ The Ascentia.  

MẶT BẰNG TẦNG TRỆT

 

DIỆN TÍCH CÁC CĂN Ở TẦNG TRỆT

Double Plex 02
Diện tích xây dựng (m2): 200.58
Diện tích sử dụng (m2): 181.59

Double Plex 04

Diện tích xây dựng (m2): 162.44
Diện tích sử dụng (m2): 148.85

Dounle Plex 06

Diện tích xây dựng (m2): 149.09
Diện tích sử dụng (m2): 136.58

Double Plex 10

Diện tích xây dựng (m2): 163.33
Diện tích sử dụng (m2): 150.74

Double Plex 12

Diện tích xây dựng (m2): 166.88
Diện tích sử dụng (m2): 151.47

Double Plex 16

Diện tích xây dựng (m2): 162.44
Diện tích sử dụng (m2): 148.85

Double Plex 18
Diện tích xây dựng (m2): 200.58
Diện tích sử dụng (m2): 181.59

Shop 79
Diện tích xây dựng (m2): 179.56
Diện tích sử dụng (m2): 165.27

Shop 45
Diện tích xây dựng (m2): 179.61
Diện tích sử dụng (m2): 165.27

Shop 49
Diện tích xây dựng (m2): 211.07
Diện tích sử dụng (m2): 197.54

Shop 51
Diện tích xây dựng (m2): 66.97
Diện tích sử dụng (m2): 62.55

Shop 53
Diện tích xây dựng (m2): 53.00
Diện tích sử dụng (m2): 49.00

Shop 55
Diện tích xây dựng (m2): 53.10
Diện tích sử dụng (m2): 49.53

Shop 57
Diện tích xây dựng (m2): 58.58
Diện tích sử dụng (m2): 53.33

Shop 59
Diện tích xây dựng (m2): 74.30
Diện tích sử dụng (m2): 69.90

Shop 61
Diện tích xây dựng (m2): 74.22
Diện tích sử dụng (m2): 68.64

Shop 63
Diện tích xây dựng (m2): 74.22
Diện tích sử dụng (m2): 69.45

Shop 65
Diện tích xây dựng (m2): 74.30
Diện tích sử dụng (m2): 69.90

Shop 67
Diện tích xây dựng (m2): 82.55
Diện tích sử dụng (m2): 77.23

Shop 69
Diện tích xây dựng (m2): 80.68
Diện tích sử dụng (m2): 74.84

Shop 71
Diện tích xây dựng (m2): 77.45
Diện tích sử dụng (m2): 72.964

Shop 73
Diện tích xây dựng (m2): 118.58
Diện tích sử dụng (m2): 111.08

Shop 75
Diện tích xây dựng (m2): 198.03
Diện tích sử dụng (m2): 186.34

Shop 77
Diện tích xây dựng (m2): 173.33
Diện tích sử dụng (m2): 159.24

Shop 79
Diện tích xây dựng (m2): 179.56
Diện tích sử dụng (m2): 165.27

MẶT BẰNG TẦNG 2

MẶT BẰNG TẦNG 3

 

A2.03 –  B2.04 – Kiểu căn hộ A2  
Diện tích xây dựng (m2): 108.80
Diện tích sử dụng (m2): 101.60

A2.04 và B2.02- Kiểu căn hộ C1

Diện tích xây dựng (m2): 48.84
Diện tích sử dụng (m2): 45.33

B2.01- B2.02  Kiểu căn hộ B3 
Diện tích xây dựng (m2): 79.13
Diện tích sử dụng (m2): 72.09

A2.02- B2.05 – Kiểu căn hộ A1 
Diện tích xây dựng (m2): 107.32
Diện tích sử dụng (m2): 99.59

 

A2.01-B2.06 Kiểu căn hộ B1
Diện tích xây dựng (m2): 84.59
Diện tích sử dụng (m2): 78.14

MẶT BẰNG TẦNG 4

A3.01
Diện tích xây dựng (m2): 84.05
Diện tích sử dụng (m2): 77.17

A3.02
Diện tích xây dựng (m2): 107.32
Diện tích sử dụng (m2): 99.03

A3.03
Diện tích xây dựng (m2): 108.80
Diện tích sử dụng (m2): 101.26

A3.04
Diện tích xây dựng (m2): 48.84
Diện tích sử dụng (m2): 45.39

A3.05
Diện tích xây dựng (m2): 77.23
Diện tích sử dụng (m2): 71.04

A3.06
Diện tích xây dựng (m2): 77.51
Diện tích sử dụng (m2): 70.23

A3.07
Diện tích xây dựng (m2): 108.80
Diện tích sử dụng (m2): 101.65

B3.01
Diện tích xây dựng (m2): 108.80
Diện tích sử dụng (m2): 101.65

B3.02
Diện tích xây dựng (m2): 77.51
Diện tích sử dụng (m2): 70.23

B3.03
Diện tích xây dựng (m2): 77.23
Diện tích sử dụng (m2): 71.04

B3.04
Diện tích xây dựng (m2): 48.84
Diện tích sử dụng (m2): 45.39

B3.05
Diện tích xây dựng (m2): 108.80
Diện tích sử dụng (m2): 101.26

B3.06
Diện tích xây dựng (m2): 107.32
Diện tích sử dụng (m2): 99.03

B3.07
Diện tích xây dựng (m2): 84.05
Diện tích sử dụng (m2): 77.17

 

KIỂU CĂN HỘ A3 

Diện tích xây dựng (m2): 108.14
Diện tích sử dụng (m2): 100.35

 

 

MẶT BẰNG TẦNG 5 

Diện tích chi tiết các căn hộ

A4.01
Diện tích xây dựng (m2): 84.05
Diện tích sử dụng (m2): 77.17

A4.02
Diện tích xây dựng (m2): 107.32
Diện tích sử dụng (m2): 99.03

A4.03
Diện tích xây dựng (m2): 108.80
Diện tích sử dụng (m2): 101.26

A4.04
Diện tích xây dựng (m2): 48.84
Diện tích sử dụng (m2): 45.39

A4.05
Diện tích xây dựng (m2): 77.23
Diện tích sử dụng (m2): 71.04

 

A4.06
Diện tích xây dựng (m2): 77.51
Diện tích sử dụng (m2): 70.23

A4.07
Diện tích xây dựng (m2): 108.14
Diện tích sử dụng (m2): 100.35

A4.08
Diện tích xây dựng (m2): 75.18
Diện tích sử dụng (m2): 68.92

A4.09
Diện tích xây dựng (m2): 55.80
Diện tích sử dụng (m2): 50.56

 

 

MẶT BẰNG TẦNG 6

A5.01
Diện tích xây dựng (m2): 84.05
Diện tích sử dụng (m2): 77.17

A5.02
Diện tích xây dựng (m2): 107.32
Diện tích sử dụng (m2): 99.03

A5.03
Diện tích xây dựng (m2): 108.80
Diện tích sử dụng (m2): 101.26

A5.04
Diện tích xây dựng (m2): 48.84
Diện tích sử dụng (m2): 45.39

A5.05
Diện tích xây dựng (m2): 77.23
Diện tích sử dụng (m2): 71.04

A5.06
Diện tích xây dựng (m2): 77.51
Diện tích sử dụng (m2): 70.23

 

A5.07
Diện tích xây dựng (m2): 108.14
Diện tích sử dụng (m2): 100.35

A5.08
Diện tích xây dựng (m2): 106.92
Diện tích sử dụng (m2): 100.31

A5.09
Diện tích xây dựng (m2): 75.18
Diện tích sử dụng (m2): 68.92

A5.10
Diện tích xây dựng (m2): 55.80
Diện tích sử dụng (m2): 50.56

B5.01
Diện tích xây dựng (m2): 55.80
Diện tích sử dụng (m2): 50.56

B5.02
Diện tích xây dựng (m2): 75.18
Diện tích sử dụng (m2): 68.92

B5.03
Diện tích xây dựng (m2): 106.92
Diện tích sử dụng (m2): 100.31

B5.04
Diện tích xây dựng (m2): 108.14
Diện tích sử dụng (m2): 100.35

B5.05
Diện tích xây dựng (m2): 77.51
Diện tích sử dụng (m2): 70.23

B5.06
Diện tích xây dựng (m2): 77.23
Diện tích sử dụng (m2): 71.04

B5.07
Diện tích xây dựng (m2): 48.84
Diện tích sử dụng (m2): 45.39

B5.08
Diện tích xây dựng (m2): 108.80
Diện tích sử dụng (m2): 101.26

B5.09
Diện tích xây dựng (m2): 107.32
Diện tích sử dụng (m2): 99.03

B5.10
Diện tích xây dựng (m2): 84.05
Diện tích sử dụng (m2): 77.17

KiMẶT BẰNG TẰNG  7-9-11-12A 

 

Diện tích chi tiết các căn hộ

A[].01
Diện tích xây dựng (m2): 84.05
Diện tích sử dụng (m2): 77.17

A[].02
Diện tích xây dựng (m2): 107.32
Diện tích sử dụng (m2): 99.03

A[].03
Diện tích xây dựng (m2): 108.80
Diện tích sử dụng (m2): 101.26

A[].04
Diện tích xây dựng (m2): 48.84
Diện tích sử dụng (m2): 45.39

A[].05
Diện tích xây dựng (m2): 73.23
Diện tích sử dụng (m2): 71.04

A[].06
Diện tích xây dựng (m2): 77.51
Diện tích sử dụng (m2): 70.23

A[].07
Diện tích xây dựng (m2): 108.14
Diện tích sử dụng (m2): 100.35

A[].08
Diện tích xây dựng (m2): 106.23
Diện tích sử dụng (m2): 99.06

A[].09
Diện tích xây dựng (m2): 75.18
Diện tích sử dụng (m2): 68.92

A[].10
Diện tích xây dựng (m2): 55.80
Diện tích sử dụng (m2): 50.56

B[].01
Diện tích xây dựng (m2): 55.80
Diện tích sử dụng (m2): 50.56

B[].02
Diện tích xây dựng (m2): 75.18
Diện tích sử dụng (m2): 68.92

B[].03
Diện tích xây dựng (m2): 106.23
Diện tích sử dụng (m2): 99.06

B[].04
Diện tích xây dựng (m2): 108.14
Diện tích sử dụng (m2): 100.35

B[].05
Diện tích xây dựng (m2): 77.51
Diện tích sử dụng (m2): 70.23

B[].06
Diện tích xây dựng (m2): 77.23
Diện tích sử dụng (m2): 71.04

B[].07
Diện tích xây dựng (m2): 48.84
Diện tích sử dụng (m2): 45.39

B[].08
Diện tích xây dựng (m2): 108.80
Diện tích sử dụng (m2): 101.26

B[].09
Diện tích xây dựng (m2): 107.32
Diện tích sử dụng (m2): 99.03

B[].10
Diện tích xây dựng (m2): 84.05
Diện tích sử dụng (m2): 77.17

 

MẶT BẰNG TẦNG 8-10-12-14 

A[].01
Diện tích xây dựng (m2): 84.05
Diện tích sử dụng (m2): 77.17

A[].02
Diện tích xây dựng (m2): 107.32
Diện tích sử dụng (m2): 99.03

A[].03
Diện tích xây dựng (m2): 108.80
Diện tích sử dụng (m2): 101.26

A[].04
Diện tích xây dựng (m2): 48.84
Diện tích sử dụng (m2): 45.39

A[].05
Diện tích xây dựng (m2): 77.23
Diện tích sử dụng (m2): 71.04

A[].06
Diện tích xây dựng (m2): 77.51
Diện tích sử dụng (m2): 70.23

A[].07
Diện tích xây dựng (m2): 108.14
Diện tích sử dụng (m2): 100.35

A[].08
Diện tích xây dựng (m2): 106.23
Diện tích sử dụng (m2): 99.06

A[].09
Diện tích xây dựng (m2): 75.18
Diện tích sử dụng (m2): 68.92

A[].10
Diện tích xây dựng (m2): 55.80
Diện tích sử dụng (m2): 50.56

B[].01
Diện tích xây dựng (m2): 55.80
Diện tích sử dụng (m2): 50.56

B[].02
Diện tích xây dựng (m2): 75.18
Diện tích sử dụng (m2): 68.92

B[].03
Diện tích xây dựng (m2): 106.23
Diện tích sử dụng (m2): 99.06

B[].04
Diện tích xây dựng (m2): 108.14
Diện tích sử dụng (m2): 100.35

B[].05
Diện tích xây dựng (m2): 77.51
Diện tích sử dụng (m2): 70.23

B[].06
Diện tích xây dựng (m2): 77.23
Diện tích sử dụng (m2): 71.04

B[].07
Diện tích xây dựng (m2): 48.84
Diện tích sử dụng (m2): 45.39

B[].08
Diện tích xây dựng (m2): 108.80
Diện tích sử dụng (m2): 101.26

B[].09
Diện tích xây dựng (m2): 107.32
Diện tích sử dụng (m2): 99.03

B[].10
Diện tích xây dựng (m2): 84.04
Diện tích sử dụng (m2): 77.17

A14.01
Diện tích xây dựng (m2): 191.86
Diện tích sử dụng (m2): 179.07

A14.02
Diện tích xây dựng (m2): 177.31
Diện tích sử dụng (m2): 164.68

A14.03
Diện tích xây dựng (m2): 137.13
Diện tích sử dụng (m2): 126.50

A14.04
Diện tích xây dựng (m2): 238.62
Diện tích sử dụng (m2): 224.73

A14.05
Diện tích xây dựng (m2): 131.50
Diện tích sử dụng (m2): 121.16

B14.01
Diện tích xây dựng (m2): 131.50
Diện tích sử dụng (m2): 121.16

B14.02
Diện tích xây dựng (m2): 238.62
Diện tích sử dụng (m2): 224.73

B14.03
Diện tích xây dựng (m2): 137.13
Diện tích sử dụng (m2): 126.50

B14.04
Diện tích xây dựng (m2): 177.31
Diện tích sử dụng (m2): 164.68

B14.05
Diện tích xây dựng (m2): 191.86
Diện tích sử dụng (m2): 179.07

All of our services are completely free

Mobile phone:  (+84)909 197 412 Ms. Jenny ( Whatsaap/ iMessage/ WeChat/ Viber/ Line/ Kakao Talk/ Zalo)

Email: Jenny.besthouse@gmail.com
Website: https://besthousevn.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/besthousevncom

For apartment for rent in The Ascentia please lick HERE